Istoric

LICEUL ”ALEXANDRU CEL BUN” BOTOȘANI

Liceul ”Alexandru cel Bun” Botoșani a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 354/05.04.1974, publicată în Buletinul Oficial nr. 62 din 16.04.1974, sub denumirea de Liceul de textile şi confecţii Botoşani, în subordinea Ministerului Industriei Uşoare. Şcoala şi-a început activitatea în anul şcolar 1974- 1975, la 01.09.1974.

Din documentele existente în arhiva şcolii reiese că, în perioada 1974-1980, şcoala a funcţionat simultan sub două denumiri: „Liceul de textile şi confecţii Botoşani„ şi „Grupul Şcolar M.I.U. Botoşani”.

Din anul şcolar 1980-1981, şcoala a funcţionat sub denumirea de „Liceul de textile şi confecţii Botoşani” în cadrul căreia apar cu denumiri distincte: Liceul Industrial “Moldova” Botoşani şi Şcoala profesională nr. 4 Botoşani, până la data de 18.02.1991, perioadă în care oferta de şcolarizare este pentru specializări şi calificări din profilul tehnic - textile şi mecanică.

La data de 18.02.1991, se schimbă denumirea şcolii în „Grupul Şcolar de Industrie Uşoară Botoşani”. În anii şcolari 1990-1995, au fost introduse în planul de şcolarizare şi două clase cu profil sportiv.

În anul şcolar 1991-1992, se înfiinţează în cadrul Grupului Şcolar de Industrie Uşoară Botoşani – Şcoala complementară, cu aprobarea Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 6440/21.06.1991.

În anul şcolar 1991-1992, se introduce în planul de şcolarizare, la clasa a IX-a, profilul teoretic – real, matematică-fizică, devenit ulterior matematică-informatică, acesta funcționând până în anul 2015.

În anul şcolar 1992-1993, se introduc în planul de şcolarizare profilurile teoretice – uman – limbi moderne şi real - chimie-biologie.

În anul şcolar 1993-1994, în cadrul Grupului Şcolar de Industrie Uşoară Botoşani, se înfiinţează Şcoala postliceală – specializarea Proiectarea îmbrăcămintei, care a funcționat până în anul 2004.

Începând cu anul şcolar 1996-1997, nu s-au mai propus la şcoala profesională clase pentru meseria ţesător, iar din anul şcolar 1997-1998, a dispărut din planul de şcolarizare şi meseria de filator, şcolarizarea făcându-se doar pentru meseria de confecţioner produse textile.

Din anul şcolar 1998-1999, la şcoala profesională, se introduce experimental aplicarea curriculei Phare TVET RO 9405 la 2 clase anul I.

În anul şcolar 1988-1989, la cererea partenerului economic S.C. Serconf S.A. Botoşani, se înfiinţează Şcoala postliceală de maiştri – anul I, 1 clasă, finanţată în totalitate prin contract cu S.C. Serconf S.A. Botoşani şi S.C. Rapsodia Conf S.A. Botoşani. A funcționat până în anul 1994.

În anul şcolar 2001-2002, se înfiinţează, în cadrul Grupului Şcolar de Industrie Uşoară Botoşani, o clasă de învăţământ gimnazial, clasa a V-a, pentru copii din zona industrială. Clasele de gimnaziu au funcționat până în anul 2006.

Din anul şcolar 2003-2004, s-a înfiinţat Şcoala de arte şi meserii, cu nivelul 1 de calificare – lucrător în tricotaje-confecţii şi nivelul 2 de calificare – confecţioner produse textile, care a funcționat până în anul 2010.

În anul școlar 2011-2012, s-a revenit la învățământul profesional de 2 ani, apoi, în anul următor, de 3 ani.

În 2004-2005, s-a înfiinţat o nouă specializare la liceu, profil tehnic – Tehnician designer vestimentar, iar din 2006-2007, s-a introdus la liceu tehnologic, ruta progresivă, nivelul 3 de calificare, ciclul superior al liceului – Tehnician în industria textilă, învățământ de zi și seral, care a funcționat până în anul 2015.

În anul școlar 2005-2006, a fost introdus în planul de școlarizare învățământul preșcolar, 3 grupe de grădiniță cu program săptămânal, care, în anul școlar 2012- 2013, a devenit învățământ preșcolar cu program prelungit.

În anul școlar 2007-2008, se înființează primele clase de învățământ seral cu frecvență redusă, profil real, specializarea chimie-biologie, ulterior, științe ale naturii.

În anul școlar 2011-2012, Grupul Școlar de Industrie Ușoară își schimbă denumirea în Grupul Școlar ”Alexandru cel Bun” Botoșani, iar în anul școlar 2012- 2013, devine Liceul ”Alexandru cel Bun” Botoșani.

În anul școlar 2013-2014, se înființează forma de învățământ postliceal cu specializarea Creator proiectant îmbrăcăminte.

Începând cu anul şcolar 2014-2015, liceul oferă formare profesională prin învăţământ postliceal, domeniul Industrie textilă şi pielărie – specializarea Tehnician designer vestimentar și Creator proiectant îmbrăcăminte, nivelul 5 de calificare.

  • În prezent, Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani oferă educaţie şi formare profesională prin:
  • liceu teoretic, profil uman – specializarea Filologie – învățământ de zi și cu frecvență redusă;
  • liceu teoretic, profil real – specializarea Știinţe ale naturii – învățământ de zi și cu frecvență redusă;
  • liceu tehnologic profil Tehnic, domeniul Industrie textilă şi pielărie – calificarea Tehnician designer vestimentar și Tehnician în industria textilă (calificare nivel 4) – învățământ de zi și seral;
  • învățământ profesional, domeniul Industrie textilă şi pielărie – calificare nivel 3 – Confecţioner produse textile.
  • învățământ profesional dual, domeniul Industrie textilă şi pielărie – calificare nivel 3 – Finisor.
  • învățământ postliceal, domeniul Industrie textilă şi pielărie – calificarea Creatorproiectant îmbrăcăminte, nivelul 5 de calificare;
  • învățământ preșcolar, 3 grupe de grădiniță cu program prelungit.

Director, Prof. Mihaela – Cornelia ACHIHĂIȚEI